رفتن به بالا
  • Saturday - 2 January 2016 - 20:54
  • کد خبر : ۳۳۲۵۳
namer

لینک کوتاه:

به شهادت رساندن شیخ نمرباقرالنمر یک اشتباه استراتژیک بود

به شهادت رساندن شیخ نمرباقرالنمر یک اشتباه استراتژیک بودکه رژیم منفورآل سعود مرتکب آن شد واین عمل ضد بشری رژیم رذل وهابی نشان دادهرگاه سیاست های جنگ طلبانه وخصمانه این دولت به بن بست می خورد دست به این چنین اقدامات بی شرمانه ای می زند .

به گزارش هزار نیوز ؛

به گزارش هزار نیوز ،علی اکبرذوالعلی کارشناس مسائل سیاسی ،به شهادت رساندن شیخ نمرباقرالنمر یک اشتباه استراتژیک بودکه رژیم منفورآل سعود مرتکب آن شد واین عمل ضد بشری رژیم رذل وهابی نشان دادهرگاه سیاست های جنگ طلبانه وخصمانه این دولت به بن بست می خورد دست به این چنین اقدامات بی شرمانه ای می زند از یک سو بدست نیاوردن هیچ نفعی در جنایات خود در کشتار مردم مظلوم یمن واز سوی دیگرشکست های پی در پی تکفیری های حربی داعش وجبهه النصر در سوریه وعراق که مورد حمایت مالی ودر واقع به نوعی پدر معنوی آنها بشمار می رود باعث سرخوردگی شدید پادشاه وحکام جوان وتازه به دوران رسیده این رژیم شد وبرای رهایی از این بن بست سیاسی دست به چنین جنایتی زد البته این رژیم صهیونیستی سعودی نه تنها خصومت خودرا در مورد کشتار شیعیان بلکه بارها نشان دادکه علما ومردم اهل سنت وحتی وهابیون میانه رو این کشور نیز از این قاعده مستثنا نیستند وهر کس با افکار پلید وددمنشانه آنها به مخالفت براید آن را سرکوب می کنند انچه برای انها مهم است همسویی باافکارپلید وهابی صهیونیستی است نه انسانیت .

گواه این مدعا واقع تلخ منادرروز عید قربان امسال است که نتها شیعیان بلکه قربانیان حادثه از همه مذاهب دین مبین اسلام بودند که مظلومانه قربانی شدند با به شهادت رساندن شیخ نمر آنهادنبال تشدید اختلافات قومی ومذهبی در منطقه هستند اما از انجایی که شیخ نمر از محبوبیت بسیار خوبی در میان شیعیان واهل سنت عربستان برخوردار است در آینده ای نزدیک ما شاهد تحرکات جدیدی در مسایل سیاسی عربستان خواهیم بود و اقدام این رژیم در دست زدن به جنایات جدید بخصوص در شرق عربستان ودربین شیعیان متصور است . تحولات اخیر آل سعود در چندماه گذشته که بشریت شاهد آن بود در واقع تحولات معمول و عادی نیست بلکه ریشه در گذشته دارد وبرای شرایط جدید نیز زمینه هایی را فراهم کرده است از یک طرف سنت شکنی سلمان در عدم اجرای وصیت هشتاد ساله موسس آل سعود در انتقال قدرت در بین فرزندان عبدالعزیزکه زمینه نارضایتی و اختلافات خانوادگی در دودمان سعود رافراهم کرده .به جنگ قدرت داخلی در بین نوادگان عبدالعزیزدست خواهد زد. نگاهی گذرا در تاریخ عربستان به این موضوع خواهیم پرداخت .

namer
عبدالعزیز آل سعود که در سال۱۹۳۲م حکومت آل سعودرا تاسیس کرد ۷۷سال عمر و۲۱سال حکومت کرد عبدالعزیزبیش از ۳۰همسرو۳۸پسر و۵۰دختر داشت این آمار همسروفرزندان بنا به روایتی است البته صحت وسقم این موضوع خیلی مهم نیست بلکه آنچه مسلم است زیادی تعداد آنان است یک مسیله جامعه شناسی که در عربستان وجود دارد وامر نسبتا جاافتاده ای است تعداد زوجات است وهمسر اول از جایگاه ویژه ای برخورداراست زن اول عبدالعزیز از قبیله ای بنام سدیری است که ۸پسر ازاین زن دارد(سعود، فیصل ،خالد، فهد، سلطان، نایف، سلمان، احمد)که معروف به خاندان سدیری هستند . وصیتی که عبدالعزیزبه فرزندان خود کرد این بود که بعد از مرگش انتقال قدرت وتاج وتخت پادشاهی از برادر به برادر با مدل افقی باشدوصیتی که از سال ۱۹۵۳ توسط فرزندان رعایت ولی سلمان سنت شکنی کرد واین سنت دیرینه حاکمیتی را به صورت عمودی (از پدر به پسر ) تغییر داد اقدامی که عبدالعزیزانجام داد، مرقومه ای در حضور روزولت سی دومین رییس جمهورامریکااز حزب دموکرات امضأکرد که درآن امنیت اسراییل را تضمین کرد موضوعی که بنده آن را رژیم سعودی صهیونیستی از آن نام بردم.
بعداز عبدالعزیزدرسال ۱۹۵۳م فرزند بزرگ اویعنی سعود به پادشاهی رسید حکومت سعودهمزمان شد با به قدرت رسیدن ناصر در مصر ، ناصری که نظام ناسیونالیستی عربی را برپاکرد وموجی از ناسیونالیسم عربی علیه استکبار وغرب ،جهان عرب را فرامی گیرد ، سعود نیز باالگوی ناصریسم تعامل برقرار می کند ولی برادر کوچکتر سعود یعنی فیصل کودتاه واوراعزل وسعود به مصر فرار می کند این سرنوشت اولین پادشاه عربستان بعداز عبدالعزیزاست (فرار). فیصل از سال ۱۹۶۴م با کودتاه به حکومت رسیددرحکومت قبلی وزیر خارجه بود در حکومت خودش فرزندش سعود را به این وزارت برگذید سعودالفیصل حدود۴۰سال دراین وزارت بود که توسط سلمان عزل وکس دیگرد از بیرون خاندان ال سعود جایگزین او کرد فیصل برادر خود یعنی تایف را وزارت کشور و وزیر دفاع را به سلطان می دهد فیصل در دربار از طریق یکی از شاهزادگان در سال ۱۹۷۵کشته شد. بعداز فیصل خالد به پادشاهی رسید اوهم درسال ۱۹۸۲ دردربار کشته شداین نشان دهنده آن است که برای رسیدن به قدرت رقابت دردربار به طورمعمول منجر به کودتاه وکشت وکشتار می شود بعداز خالد فهد به حکومت رسید فهدسدیری ، یک غیر سدیری به نام عبدا… را بعنوان ولیعهد خود انتخاب می کند فهد از سال ۱۹۹۴ دچار الزایمر شدید می شود به حدی که اورا ایزوله می کنند لذا با وجود فهد به عنوان پادشاه اما همکاره عبدا… است در واقع عربستان از این مقطع وارد یک مرحله جدیدی از تقسیم قدرت می شود فهد درسال ۲۰۰۵ م مرد وعبدا… برای اینکه غیرسدیری بود ومادرش از طایفه آل رشید بود ولیعهد خودرا سلطان سدیری قرار داد ولی سلطان در ولیعهدی درگذشت وعبدا… ، نایف را که سدیری بود قایم مقام خودکرد نایف نیز قبل از عبدا… فوت کرد بعد از او سلمان ولیعهد شد عبدا… دست به یک ترفند سیاسی زد و ولیعهد دوم را مقرن عبدالعزیزکه مادرش یمنی الاصل بود برگزید که اگر سلمان می مرد شاه وولیعهد هر دو غیر سدیری می شدند وعملا سدیری ها حذف می شدند ولی اجل به او مهلت نداد وسلمان که چندین بار سکته کرده بود به قدرت رسید وسلمان محمد نایف که سدیری بود به ولیعهدی خود برگزید و فرزند خود یعنی محمدبن سلمان را بعنوان ولیعهد دوم برگزید این سوال مطرح است چرا احمد برادر خود را حذف کرد وبه وصیت پدر عمل نکرد یا چرا با وجود سعود الفیصل وبندر بن سلطان که از محمدبن نایف بزرگتر بودند را کنار گذاشت ومحمد نایف را ولیعهد خود کرد . با عملکرد سلمان که گوشی ای از آن را عرض کردم وجود نارضایتی بسیار شدید که بعضا با وجود خفقان رسانه ای در عربستان است در رسانه های مختلف جهان به تصویر کشیده می شود وبعضی از کارشناسان بعد از حادثه غم بار منا نیز این موضوع را عنوان نمودندقطعنا این موضوع اینده عربستان را به چالش خواهد کشید
موضوع دیگری که قابل بحث است واز اهمیت ویژه ای برخوردار است درکنار این مسیله داخلی، عملکرد حاکمان جوان وناپخته جدیدریاض در تغییر سیاست های منطقه ای عربستان ، مثل تحرک سازی گرو های تکفیری در عراق و سوریه وحمله به یمن ، وایجاد هزینه های بسیار زیاد از بودجه ای که حق مردم است ومی بایست صرف مخارج داخلی شودموجب نارضایتی مردم شده و بسترهای حرکت نظام سیاسی آل سعود را بسوی سقوط فراهم کرده است
وجود ذخایر نفتی بسیار زیاد در شرق عربستان که عمدتا در مراکز شیعه نشین است وهرچند صددرصد توسط دولت مرکزی مدیریت می شود ولی با وجود تحرکاتی که شیعیان بعد از شهادت ایت ا… شیخ نمر دراین منطقه خواهند داشت رژیم آل سععود دچار هزینه ای بسیار سنگینی خواهد شد
نهایتا آخرین موضوعی که قابل نقل است وجود وهابیان افراطی در دربار که بعضا با رفتار حکام نیز مخالف هستند وحتی بعضی از آنها مثل یکی از مفتیان اعظم که حامیان زیادی دارد و افتخار می کند کوراست وگنبد سبز روی قبر پیغمبررا نمی بیند و اظهار داردکه نماد شرک است واین خطر دیگری است که دودمان آل سعود را تهدید می کند.

انتهای متن/
اشتراک گذاری در تلگرام اشتراک‌گذاری فوری این خبر با دوستان در تلگرام‬
هزار نیوز ‫عضویت در کانـال تلگرام هزار نیوز‬
صفحه اینستاگرام هزار نیوز ‫عضویت در صفحه اینستاگرام هزار نیوز‬
کانال سلام هزار نیوز ‫کانال سلام هزار نیوز‬

اخبار مرتبط


ارسال دیدگاه